ราชกิจจานุเบกษาฯ เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินท้องที่ตำบลบางแค-บางหว้า-แสมดำ-บางบอนใต้

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินท้องที่ตำบลบางแค-บางหว้า-แสมดำ-บางบอนใต้
ตอนวันที่ 23 เดือนธันวาคม ราชกิจจานุเบกษาเปิดเผยพระราชกฤษฎีการะบุเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางแค เขตบางแค แล้วก็ตำบลบางหว้า เขตภาษีรุ่งโรจน์ จ.กรุงเทพฯ พุทธศักราช 2565 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาหัวหน้าศรีสินทรมหาวชิราลงแขนณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ในวันที่ 22 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลเดี๋ยวนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาหัวหน้าศรีสินทรมหาวชิราลงแขนณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่พอสมควรระบุเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางแค เขตบางแค รวมทั้งตำบลบางหว้า เขตภาษีรุ่งเรือง จ.กรุงเทพฯ เพื่อขยายลำคลองราชผู้แนะนำแล้วก็ก่อสร้างเขื่อน
รักษาเส้นเขตลำคลอง และก็เพื่อนำที่ดินไปทดแทนให้กำเนิดความยุติธรรมแก่เจ้าของที่ที่ถูกเวนคืน อาศัยอำนาจตามความลับมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญที่แว่นแคว้นไทย
รวมทั้งมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ที่พ.ร.บ.กล่าวถึงการเวนคืนรวมทั้งการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พุทธศักราช 2562 ก็เลยทรงพระได้โปรดโปรดเกล้าฯ ให้ยี่ห้อพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีการะบุเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางแค เขตบางแค รวมทั้งตำบลบางหว้า เขตภาษีเจริญรุ่งเรือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช
2565
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันต่อจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา 3 ที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้สำหรับเพื่อการขยาย ลำคลองราชที่ปรึกษาและก็ก่อสร้างเขื่อนรักษาเส้นเขตลำคลอง ตอนจุดตัดรอบๆลำคลองหนองใหญ่ – จุดตัดรอบๆ
ลำคลองภาษีก้าวหน้า แล้วก็เพื่อนำที่ดินไปทดแทนให้กำเนิดความเที่ยงธรรมแก่เจ้าของที่ที่ถูกเวนคืน
มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้มีระบุสี่ปี
มาตรา 5 เขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ อยู่ในท้องที่ตำบลบางแค
เขตบางแค และก็ตำบลบางหว้า เขตภาษีรุ่งโรจน์ จังหวัดกรุงเทพ มีส่วนกว้างหกสิบเมตร ดังนี้
ข้างในเส้นเขตตามแผนที่ด้านหลังพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา 6 ให้เริ่มเข้าตรวจสอบที่ดินรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ด้านในเส้นเขตที่ดิน ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ด้านในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
มาตรา 7 ให้กรุงเทพฯเป็นข้าราชการสำหรับการเวนคืน
มาตรา 8 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
คนรับตอบสนองพระบรมราชโองการ
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชะ
นายกฯ
ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่าราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่ ประกาศพระราชกฤษฎีการะบุเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลแสมดำ เขตบางขุนเทียน รวมทั้งตำบลบางบอนใต้ เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พุทธศักราช 2565 คลิกอ่านประกาศฉบับเต็ม