‘นิด้าโพล’ เปิดเผยประชาชนโดยมากเห็นด้วยกับการให้โอกาสอวยพรรคเล็กได้มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในที่ประชุม 

‘นิด้าโพล’ เปิดเผยประชาชนส่วนมากเห็นด้วยกับการให้โอกาสอวยพรรคเล็กได้มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในที่ประชุม
ตอนวันที่ 3 ม.ย. ศูนย์สอบถามความคิดเห็น “นิด้าโพล” นิด้า (นิด้า) เผยผลของการสำรวจของสามัญชน เรื่อง “จังหวะพรรคเล็ก หรือจังหวะแลนด์สไลด์ (Landslide)” กระทำการตรวจสอบระหว่างวันที่ 28-30 มี.ค. 2565 จากประชากรที่แก่ 18 ปีขึ้นไป กระจัดกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษา อาชีพ รวมทั้งรายได้ ทั้งประเทศ รวมทั้งสิ้น ปริมาณ 1,314 หน่วยแบบอย่าง เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกล่าวถึงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำหรับในการมอบโอกาสพรรคเล็กได้มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในที่ประชุม หรือการให้โอกาสให้มีพรรคการเมืองชนะลงคะแนนแบบแลนด์สไลด์ (Landslide) การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความเป็นไปได้จากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลแบบอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มด้วยแนวทางแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยแนวทางสัมภาษณ์ทางโทรคำศัพท์ โดยระบุค่าความมั่นใจและความเชื่อมั่น จำนวนร้อยละ 97.0
จากการสำรวจเมื่อถามหาความเห็นของราษฎรต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกล่าวถึงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ควรจะให้โอกาสอวยพรรคเล็กได้มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในที่ประชุม ลักษณะเดียวกันกับการเลือกตั้ง ในปี 2562 ก่อนหน้านี้ พบว่า แบบอย่าง จำนวนร้อยละ 47.79 บอกว่า เห็นด้วยมากมาย รองลงมา จำนวนร้อยละ 30.97 บอกว่า ออกจะเห็นด้วย จำนวนร้อยละ 14.54 กล่าวว่า ไม่เห็นพ้องเลย ปริมาณร้อยละ 5.71 บอกว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย แล้วก็จำนวนร้อยละ 0.99 บอกว่า เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
ด้านความเห็นของสามัญชนต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกล่าวถึงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ควรจะทำให้การชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ (Landslide) (ได้เสียง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม) เกิดขึ้นได้ยาก พบว่า แบบอย่าง จำนวนร้อยละ 34.78 กล่าวว่า เห็นด้วยมากมาย รองลงมา จำนวนร้อยละ 26.03 บอกว่า ออกจะเห็นด้วย จำนวนร้อยละ 16.82 กล่าวว่า ไม่เห็นพ้องเลย จำนวนร้อยละ 16.21 กล่าวว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย และก็ปริมาณร้อยละ 6.16 บอกว่า เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
สุดท้ายเมื่อถามหาสิ่งที่สามัญชนจะเลือกระหว่าง การเปิดโอกาสพรรคเล็กได้มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในที่ประชุม หรือการให้โอกาสให้มีพรรคการเมืองชนะลงคะแนนเสียงแบบแลนด์สไลด์ (Landslide) พบว่า แบบอย่าง จำนวนร้อยละ 58.68 กล่าวว่า การมอบโอกาสพรรคเล็กได้มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในที่ประชุม รองลงมา จำนวนร้อยละ 35.46 บอกว่า การให้โอกาสให้มีพรรคการเมืองชนะออกเสียงแบบแลนด์สไลด์ (Landslide) แล้วก็ปริมาณร้อยละ 5.86 บอกว่า เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
เมื่อตรึกตรองลักษณะทั่วไปของแบบอย่าง พบว่า แบบอย่าง จำนวนร้อยละ 8.75 มีบ้านเกิดอยู่จ.กรุงเทพฯ จำนวนร้อยละ 25.72 มีบ้านเกิดอยู่ละแวกใกล้เคียงรวมทั้งภาคกึ่งกลาง จำนวนร้อยละ 18.42 มีรกรากอยู่ภาคเหนือ จำนวนร้อยละ 33.56 มีถิ่นกำเนิดอยู่ภาคอีสาน รวมทั้งจำนวนร้อยละ 13.55 มีถิ่นกำเนิดอยู่ภาคใต้ แบบอย่าง ปริมาณร้อยละ 48.86 เป็นเพศผู้ แล้วก็จำนวนร้อยละ 51.14 เป็นเพศเมีย
แบบอย่าง ปริมาณร้อยละ 6.01 อายุ 18-25 ปี จำนวนร้อยละ 12.48 อายุ 26-35 ปี ปริมาณร้อยละ 20.25 อายุ 36-45 ปี จำนวนร้อยละ 34.93 อายุ 46-59 ปี และก็ปริมาณร้อยละ 26.33 อายุ 60 ปีขึ้นไป แบบอย่าง ปริมาณร้อยละ 95.97 เชื่อในศาสนาพุทธ จำนวนร้อยละ 2.66 เชื่อในศาสนาอิสลาม ปริมาณร้อยละ 0.91 เชื่อในศาสนาคริสต์ แล้วก็อื่นๆและก็จำนวนร้อยละ 0.46 ไม่เจาะจงศาสนา แบบอย่าง ปริมาณร้อยละ 23.67 สถานภาพไม่มีคู่ครอง จำนวนร้อยละ 73.14 แต่งงานแล้ว ปริมาณร้อยละ 2.89 หม้าย แยกทาง แยกกันอยู่ และก็จำนวนร้อยละ 0.30 ไม่กำหนดสถานะการแต่งงาน
แบบอย่าง ปริมาณร้อยละ 28.54 สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำยิ่งกว่า ปริมาณร้อยละ 32.27 สำเร็จการศึกษาม.หรือเท่ากัน ปริมาณร้อยละ 7.99 สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเสมอกัน จำนวนร้อยละ 24.51 เรียนจบปริญญาตรีหรือเท่ากัน ปริมาณร้อยละ 6.16 สำเร็จการศึกษาสูงขึ้นมากยิ่งกว่าปริญญาตรีหรือเท่ากัน และก็จำนวนร้อยละ 0.53 ไม่เจาะจงการศึกษาเล่าเรียน
แบบอย่าง จำนวนร้อยละ 8.98 เลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่รัฐ/ผู้รับจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ปริมาณร้อยละ 14.61 ดำรงชีพบุคลากรเอกชน จำนวนร้อยละ 21.99เลี้ยงชีพเจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ ปริมาณร้อยละ 15.30 ดำรงชีพเกษตรกร/ประมง จำนวนร้อยละ 14.46 ดำรงชีพรับจ้างทั่วๆไป/ผู้ใช้แรงงาน ปริมาณร้อยละ 21.92 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณ/ไม่มีงานทำ ปริมาณร้อยละ 2.21 เป็นผู้เรียน/นิสิต และก็จำนวนร้อยละ 0.53 ไม่เจาะจงอาชีพ
แบบอย่าง ปริมาณร้อยละ 20.02 ไม่มีรายได้ ปริมาณร้อยละ 22.07 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท จำนวนร้อยละ 24.81 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ปริมาณร้อยละ 9.89 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ปริมาณร้อยละ 5.33 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จำนวนร้อยละ 6.77 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป รวมทั้งจำนวนร้อยละ 11.11 ไม่กำหนดรายได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *